DKK ZDRAVÉPOSTUP :

– objednáme se na vybraném pracovišti
– psa či fenu 12-24 hodin před vyšetřením nekrmíme
– na pracoviště předložíme všechny doklady psa (průkaz původu)
– necháme ověřit původ psa či feny (tetování, čip)
– předložíme podklad pro označení snímku dle OFA
– necháme potvrdit veterinárním pracovníkem veškeré dokumenty a svým podpisem stvrdíme jejich správnost

 

Fotogalerii z RTG DKK u moskevského strážního psa  naleznete ZDE

NÁLEŽITOSTI RTG SNÍMKU :

1) Expozičně správným snímkem se rozumí, že struktury na snímku jsou zobrazeny dostatečně ostré a
kontrastní. Při zhotovení snímku kyčelních kloubů musí být použita sekundární clona.

2) Projekčně správným snímkem se rozumí, že pes je snímkován ve fixačním zařízení (lůžko na
průřezu tvaru V, umožňující ideální umístění psa do hřbetní polohy)v extenzní ventrodorzální projekci
na kazetu formátu 30×40 cm. Na snímku musí být zachycená celá pánev a stehenní kosti včetně
kolenních kloubů. Dále musí být projekce symetrická, tj. osa pánve a osy obou stehenních kostí musí
být rovnoběžné, průměty těl kostí kyčelních musí být stejně široké, ucpané otvory se musí zobrazit
symetricky, čéšky musí být zobrazeny v podélných osách kostí stehenních a spojnice sezamských
kostí musí protínat čéšky.

3) Správným snímkem z hlediska identifikace se rozumí, že je na snímku u pravé končetiny psa
z laterální strany naexponována pomocí olověných písmen a číslic zkratka pro plemeno psa, tetovací
číslo(případně číslo mikročipu) a symboly pro označení pravé strany (Dx,P). V horním rohu snímku
na pravé straně psa musí být popis, ve kterém je uvedeno jméno a adresa zhotovitele, datum zhotovení
snímku, nacionále psa (plemeno, pohlaví, datum narození, jméno a chovatelská stanice) a jméno a
adresa majitele psa.

ZHOTOVITEL RTG SNÍMKU JE POVINNEN :

1) Před zhotovením RTG snímku pro posouzení na DKK zkontrolovat tetovací číslo psa, popř.
identifikační číslo mikročipu. Je nepřípustné zhotovovat RTG snímek pro posouzení na DKK
u psů s nečitelným tetovacím číslem nebo pokud není možno ověřit identifikační číslo
mikročipu.
2) Ujistit se, že psovi nebyl již dříve zhotoven RTG snímek pro posouzení na DKK. Opakované
zhotovení RTG snímku pro posouzení na DKK v takovém případě je nepřípustné. Opakovaně
může zhotovitel zhotovit RTG snímek pro posouzení na DKK u téhož psa jen na výzvu
posuzovatele v případě, že první snímek byl expozičně, projekčně nebo z hlediska identifikace
nevyhovující pro posouzení.

3) Vyplnit formulář „Potvrzení o RTG vyšetření DKK“ a potvrdit jej. Vzor formuláře je součástí
tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné.
4) Zhotovovat RTG snímek kyčelních kloubů psa v hluboké sedaci nebo celkovém úplném
znecitlivění tak, aby bylo dosaženo dostatečné myorelaxace. Při zhotovování snímku je nutné
umístit psa do fixačního zařízení, k jeho pravé pánevní končetině položit obráceně sestavu
olověných písmen a číslic pro označení plemene, tetovacího čísla (popř. čísla mikročipu) a
strany psa. Tuto sestavu je nutno před položením na kazetu ukázat majiteli psa.

5) Po exponování snímku jej vyvolat a posoudit, zda je expozičně, projekčně a z hlediska
identifikace správně zhotoven. Pokud RTG snímek není z tohoto pohledu správný, je nutno
zhotovit snímek nový. Pokud je RTG snímek správný, zhotovitel jej ukáže majiteli psa a
popíše mu, v čem spočívá jeho správnost z hlediska expozice, projekce a identifikace psa.
Vyjadřovat se o nálezu DKK je nepřípustné.
6) Potvrdit v průkazu původu psa zhotovení RTG snímku, a to tak, že do kolonky „ostatní“ nebo
„veterinární záznamy“ napíše datum, zkratku „RTG DKK“, podpis a otiskne razítko s adresou
veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem.
7) Zhotovený RTG snímek s přiloženým formulářem potvrzení se třemi kopiemi (tedy celkem 4
formuláře) odeslat příslušnému posuzovateli do 14ti dnů od jeho zhotovení.
8) Na základě písemné výzvy posuzovatele zhotovit nový RTG snímek pro posouzení na DKK.
Při opakovaném zhotovení RTG snímku pro posouzení na DKK informovat majitele psa,
z jakého důvodu si posuzovatel vyžádal zhotovení nového snímku. Opakované zhotovení
RTG snímku potvrdit opět do průkazu původu psa tak, že do kolonky „ostatní“ nebo
„veterinární záznamy“ napíše datum, záznam „OPAKOVANÉ RTG DKK NA ŽÁDOST
POSUZOVATELE“, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a
popř. telefonním číslem. Vyplnit znovu formulář potvrzení (ve 4 provedeních) a poslat je
spolu se snímkem posuzovateli.

POSUZOVATEL JE POVINNEN :

1) Evidovat každý doručený RTG snímek pro posouzení na DKK. Posoudit, zda je tento snímek
expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný.
2) Pokud je RTG snímek nevyhovující pro posouzení, vyzvat zhotovitele, aby zhotovil snímek nový.
V případě, že zhotovitel nezašle do 21 dnů snímek nový, vyzvat písemně majitele psa, aby si nechal
snímek zhotovit dle vlastního výběru. Na základě tohoto přípisu je oprávněn kterýkoliv zhotovitel u
příslušného psa opakovaně zhotovit RTG snímek pro posouzení na DKK.
3) V případě, že RTG snímek je vyhovující k posouzení, snímek posoudit do 14ti dnů od doručení a
výsledek zaznamenat do formuláře „Potvrzení o RTG vyšetření na DKK“. Není-li ve smlouvě s chovatelským
klubem stanoveno jinak, originál a jednu kopii tohoto potvrzení zaslat doporučeně majiteli
psa, druhou kopii zaslat chovatelskému klubu a třetí kopii archivovat spolu s RTG snímkem.
Posuzovatel není povinen posoudit RTG snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář.
4) Archivovat každý RTG snímek pro posouzení na DKK jako součást své zdravotní dokumentace
zvířete po dobu 10ti let. Tento snímek není možné vydat ani zapůjčit majiteli psa, chovatelskému
klubu, zhotoviteli nebo ošetřujícímu veterinárnímu lékaři psa.
5) Vydat RTG snímek odvolací komisi v případě odvolání proti výsledku posouzení a učinit o tom ve
zdravotní dokumentaci záznam.
6) Umožnit komisi pro řízení posuzování ortopedických vad nahlédnout do archívu posouzených
RTG snímků a poskytnout jí potřebné informace týkající se celého procesu posuzování. V případě, že
komise zjistí závažné chyby v procesu posuzování DKK, je posuzovatel povinen znovu složit
kvalifikační zkoušku. Pokud v takovém případě posuzovatel kvalifikační zkoušku nesloží ve
stanovené lhůtě, může mu být odebráno osvědčení posuzovatele DKK a DLK a může být vyškrtnut ze
seznamu specialistů na posuzování DKK a DLK u psů vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR.
7) Z hlediska etického je nepřípustné, aby posuzovatel posuzoval DKK u plemene jehož jedince
chová on sám nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci.

SEZNAM PRACOVIŠŤ,  kde se provádí DKK naleznete na webu ČMKU – www.cmku.cznebo na stránkách klubu KRAOP- http://www.kraop.cz/02rtgdkk.php