Povahové a psychologické vlastnosti plemene

 

POVAHA PSŮ RASY MSP

MSP se zpravidla vyznačují přátelskou povahou v rodině, klidnou psychikou; proto je pro MSP příznačná jejich schopnost se dobře sžívat s podmínkami existence v bytech a rodinných domcích, taktéž i v rodinách s dětmi. Jejich dokonalá přizpůsobivost k výcviku je dalším důležitým rysem, který odlišuje MSP od původních plemen psů.

Jelikož z generace na generaci probíhala tvrdá selekce MSP z hlediska exteriéru a služebních kvalit, je možné obrazně říct, že MSP mají dědičnou schopnost k výcviku. Samozřejmě, toto vůbec neznamená, že při pořízení štěněte rovnou dostáváte vycvičeného psa. Znamená to jenom, že schopnost psa k výcviku je u něj takříkajíc založena „v krvi“.

MSP výhodně liší od původních plemen psů právě poměrnou snadností výcviku. Nacvičené znalosti, zručnosti zůstávají v paměti MSP na celý život, bez nutnosti pravidelního opakovaní nácviku. MSP je vhodný ke všem druhům a směrům výcviku, ale hlavní schopnost MSP spočívá v nesení strážné (hlídkové) služby, zejména ve střežení území, areálů. MSP je plemeno, od jehož jedinců málokdy dočkáte bezdůvodného, zbytečného štěkotu nebo vytí; pes hlídkuje a je schopen i za nepřítomnosti majitele podniknout samostatná rozhodnutí s tím související.

MSP jsou zpravidla velmi oddaní svému pánovi, jsou společenští až něžní a očekávají od pána stejné projevy lásky.  Z tohoto láskyplného a veselého tvora se ale může okamžitě stát strašidelně útočné zvíře, hrozí-li pánovi jakékoliv nebezpečí. Pokud potřebujete pomoci s ​hausarbeiten schreiben lassen preise​, můžete se obrátit na profesionály, kteří vám rádi poskytnou potřebné služby.

MSP jsou nesmírně kamarádští rodinní psi s výborným vztahem k dětem. Nebylo by ale na místě očekávat od MSP stejné vstřícnosti ke všem jiným dětem, protože ty jsou pro psy cizí. Při dosazení věku cca. 1,5 roku se stávají MSP ostražitými a striktními ve vztahu k cizím lidem; přitom zůstávají láskyplní, vstřícní a vlídní ve vztahu ke „své“ rodině. MSP se dobře snáší s kočkami aj. domácími zvířaty. Je nutné podotknout, že „moskeváci“ zpravidla jsou psi velmi komunikativní a společenští.

Značná většina MSP žije v rodinných domcích, což je optimální varianta pro psa i z hlediska vypěstovaní jeho strážných schopností. Zároveň ale není vzácnou výjimkou bydlení psa v bytové jednotce, příp. s občasným výjezdem na chalupu nebo na procházku do lesa. Psi se bez sebemenších problémů přizpůsobí městským podmínkám. V bytě si často zvolí místo u vstupních dveří, protože, jednak je tam více chládku a také nikdo nevejde do bytu, aniž by pes bral v úvahu ghostwriter hausarbeit kosten.
toho nevšiml.

MSP nepobíhají po bytě, neštěkají do oken, neohryzávají nábytek. Proto značná část chovatelů bez obav drží tyto psy v městských bytech. Pro tyto psy se stává nezbytně nutným základní výcvik poslušnosti, jehož součásti je ovládnutí základních povelů, jako „k noze“, „sednout“, „lehnout“, „ke mně“ atd. Přitom není nutné donekonečna nacvičovat plnění uvedených povelů. MSP po dvou opakováních nemusí vždy splnit povel do třetice, protože psa takové opakovaní prostě nudí. Je nutné vždy nechat moskevskému strážnímu psovi určitý prostor k přemyšlení a samostatnému rozhodovaní, což bude jeden z  rozhodujících faktorů při dalším speciálním výcviku pro plnění strážné (hlídací) služby.

Samostatnost pro MSP je nezbytně nutná, jelikož při hlídání bude muset pes sám učinit rozhodnutí, aniž by čekal na povel člověka; ještě ve větší míře toto platí při střežení rozsáhlého území (areálu). Pro psy trvale žijící venku není speciální výcvik ke strážní službě nezbytně nutný; výcvik poslušnosti při strážní službě je často dostačující. Hodně majitelů MSP nepodrobují psa speciálnímu výcviku, ale pes i tak dokonale zvládá hlídání objektu.

AGRESIVITA MSP

Agresivita je základem pracovních schopností hlídacího psa. Čím je agresivita větší, tím větší je pravděpodobnost, že pes splní svou úlohu ochrance v kritické situaci. Z tohoto důvodu a úhlu pohled by měli majiteli psů upřednostňovat agresivní psy. Z jiného pohledu zvýšená agresivita psů přináší problémy při soužití se psem, zvlášť v bytové městské zástavbě.

 


Spolkem majitelů MSP byl proveden dotazovací průzkum ve věci agresivity psů. Výběr zahrnoval 17 psů-samců a 15 fen MSP.

Z důvodu omezenosti výběru a subjektivity posouzení nelze níže uvedené výsledky průzkumu považovat za pevně stanovené údaje, nýbrž „pouze“ za určité tendence (pozn. překladatele).

Výsledky průzkumu jsou následující:

Agresivita vůči psům.

Značná část MSP (44%) se vyznačuje mírnou agresivitou, u menší části MSP (37%) se agresivita projevuje slabě. Agresivita psů je výrazně větší, než agresivita fen, ale i feny se často chovají agresivně vůči fenám jiných plemen.

Agresivita vůči lidem.

Agresivita vůči lidem, jako dědičný znak, se ve značné míře projevuje u 31% psů, u stejného procenta psů je zpozorována mírná agresivita. Značná míra agresivity samců vůči člověku se projevuje u 40% jedinců, u fen – u 24% jedinců.

Agresivita vůči cizím dětem.

Agresivita vůči dětem chybí u 13% psů, slabě se projevuje u 56% psů. U 34% samců je zpozorována značná agresivita vůči cizím dětem.

Agresivita vůči majiteli psa.

Agresivita vůči majiteli psa byla nahlášena pouze u dvou fen – 6%, přičemž v nepatrné míře. Je možné předpokládat, že dotazovaná osoba se mylně považovala za majitele psa.

Agresivita vůči členům rodiny.

Agresivita vůči rodinným příslušníkům se běžně projevuje jako neposlušnost a odpor a vyjadřuje se štěkotem, bručením a dokonce kousáním toho, kdo snaží psa řídit. Zpravidla je toto chování následkem chyb při výchově psa a ve slabé míře bylo zaznamenáno u 16% jedinců. Je s podivem, ale feny jsou často více agresivní vůči členům rodiny než samci. Jediné možné vysvětlení tohoto fenoménu spočívá v tom, že jejich majiteli často spoléhají na slabší agresivitu fen a méně pozornosti věnují stanovení správných hierarchických poměrů v rodině.

Dispozice ke strážní, hlídací a ochranné službě.

Dispozice MSP ke strážní službě, tj. schopnost odhalení se přibližujících cizích osob a oznámení této skutečnosti štěkotem, se projevuje ve značné míře u 59% psů, naopak – nepatrnou mírou – u 19% psů. Dispozice samců a fen MSP ke strážní službě je vesměs stejná.

Dispozice MSP ke hlídací službě, tj. k ochraně svěřeného areálu, je značná u 72% psů, mírně velká u 13% psů, slabě se projevující – u 15% psů. Z těchto údajů a údajů z předchozího odstavce vyplývá, že MSP pracuje mlčky. Přitom feny mají větší ochotu k ochraně areálů, než samci.

Značná úroveň dispozic k ochraně lidí je zjištěna u 59% psů, mírná úroveň – u 16% psů. Zároveň byla zpozorována slabá schopnost k ochranné službě u každého 4. psa (25%), i když úplná absence kvalit ochrance nebyla zjištěna u žádného jedince. Je možné předpokládat, že uvedené statistické údaje jsou zapříčiněny buď chybějícím speciálním výcvikem, nebo přehnanými očekáváními majitelů. Všeobecně feny mají lepší kvality ochrance než samci.

Nebezpečí pro okolí.

 Nebezpečí pro okolí, tj. spontánní, nevyprovokované agresivní chování se projevuje ve značné míře u 19% psů, neprojevuje se vůbec u 25% psů. Absence nebezpečné reakce na okolí byla zpozorována u 40% samců a u pouhých 12% fen.

Závěr.

Na základě výše uvedených údajů můžeme učinit následující závěry:

Pro MSP je příznačná absence agresivity nebo slabá agresivita vůči majiteli a jeho rodině.
Zhruba třetina psů má sklon k nevyprovokované agresi; 32% psů by mohlo být nebezpečných pro cizí děti.
Více než 60% psů mají v povaze mírnou až značnou agresivitu vůči cizím lidem, což je dobrým základem pro použití MSP jako osobního ochrance.
Vysoké kvality MSP jako strážných psů se projevují u 81% jedinců, jako hlídacích psů (ochrana areálů) – u 85% jedinců, jako osobního strážce – u 75% jedinců.
Mírná až značná agresivita vůči jiným psům je zpozorována u 63% jedinců.


PSYCHOLOGICKÉ  VLASTNOSTI  MSP

Tvrdohlavost.

Pro psy mimořádné fyzické síly, jimiž MSP jsou, je tvrdohlavost jednou z důležitějších vlastností. Značnou tvrdohlavost dle názorů majitelů psů projevují 13% jedinců, mírnou tvrdohlavost 25% jedinců. Tvrdohlavost samců je podstatně větší, než tvrdohlavost fen.

Samostatnost.

Samostatnost, jako schopnost učinit rozhodnutí a jednat samostatně, zároveň i ochota a schopnost psa se chovat dle vlastního úsudku (dokonce i dle principu „jak levá noha zachce“) je ve značné míře zpozorována u 26% MSP, u stejného procenta psů – v umírněném rozsahu. Samostatnost samců a fen je vesměs stejná.

Oddanost.   

Oddanost MSP majiteli je velmi výrazná; zpozorována u 94% jedinců.

Přívětivost.

Přívětivost, jako ochota komunikovat s jinými psy, s majitelem a jeho rodinou, dokonce i s cizími lidmi, je do značné míry vlastní pro 56% psů.  Absence přívětivosti nebyla zpozorována u žádného jedince. Samci jsou více přívětiví než feny.

Veselá povaha.

Značná většina MSP (73%) má veselou povahu, samci – ve větší míře, než feny.

Potřeba v laskavém zacházení.

 Jako všechny psi, mají MSP velkou potřebu v laskavém zacházení – 84% jedinců. U fen se to projevuje ve větší míře, než u samců.

Kultivovanost.

Kultivovanost vystupovaní a zevnějšku se značně projevuje u 63% jedinců, naopak chybí nebo se projevuje neparnou mírou u 16% jedinců.

Vynalézavost, duchapřítomnost.

Jedná se o schopnosti psa přizpůsobit se k nestandardní situaci, najít správné rozhodnutí. Úroveň těchto vlastností u MSP je mimořádně vysoká. Ve značné míře se projevují u 91% jedinců, v mírnějším rozsahu – u 19% jedinců. Feny běžně jsou více vynalézavé než psi.

Schopnost k výcviku.

Schopnost k výcviku ukazuje rychlost ovládání psem nových zručností, znalostí, zběhlostí. Značnou míru schopnosti k výcviku vykazuje 59% jedinců, mírnou schopnost – 38% jedinců.

Závěr.

Na základě výše uvedených údajů můžeme učinit následující závěry:

Velká většina MSP (63%) se vyznačuje absencí nebo nepatrnou mírou tvrdohlavosti.
Každý druhý MSP může projevovat značnou samostatnost, svéhlavost, což je dost zneklidňující pro majitele psa. Z toho vyplývá nutnost pečlivého výcviku MSP, aspoň ve věci základní poslušnosti.
Jinak MSP zpravidla, jako i psi jiných plemen, jsou velmi oddáni svému pánovi, přívětiví, veselí, velmi nároční k laskavému zacházení. Většina majitelů MSP je přesvědčena, že MSP je velmi kultivovaný, vynalézavý pes. Cca 60% majitelů MSP jsou přesvědčeni, že jejich pes je schopen k výcviku.   


LITERATURA

 [1] Tutubalina, N.V.: Moskevský strážný pes. Zaopatřovaní a výchova. ꟷ Rostov n.D., Fenix, 2006

Pro Ruský pes.cz z RJ přeložil Anatolij  Blitštein (27. 3. 2018)